سجن > ظفریاب احمد >تعزیتی مضامین


۱۔ قیصر نزیر خاور

۲۔ حسین نقی

۳۔ پروفیسر عزیزالدین احمد

Paul Kelman۴۔

(Urdu | English) منظور اعجاز

Bushra Hassan۶۔

Fauzia Rafiq۷۔

۸۔ حامد میر

Amjad Bhatti۹۔

۱۰۔ مظہر ترمزی